Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

H-8200 Veszprém, Jutasi út 18/2
telefon:(88) 542-708; Fax: (88) 542-726
e-mail: szocm [@] vhf [.] hu

Mintatanterv

A felsőoktatási szakképzés legfőbb jellemzői

  • Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, melyet oklevél tanúsít, de a megszerzett oklevél önálló végzettségi szintet nem ad.
  • Felsőoktatási szakképzés moduláris felépítésű.
  • Képzés megvalósítható nappali-, levelező- és távoktatási tagozat keretében.
  • Képzési idő 4 oktatási félév, melyből egy félév összefüggő szakmai gyakorlat.


A felsőoktatási szakképzés célja

A felsőoktatás szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek.

A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka alapértékeinek gyakorlati megvalósításához. Ismerik és használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás szakember felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének "facilitálására".

230/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8§(2)g)alapján

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
szociális munka szakirányon
- a szociális munka részfeladatainak vállalásához szükséges társadalomismereti, pszichológiai, szociálpolitikai, jogi, igazgatási és pedagógiai felkészültség;
- a szociális ágazatban működő civil, nonprofit és egyházi szektor szervezeteinek, működésének és jellemzőinek ismerete;
- a különböző társadalmi csoportok (pl. vallási, etnikai) kultúrájához kapcsolódó ismeretek
- tájékozottság az alapvető emberi szükségletek, a szociális problémák és az ezekkel összefüggő társadalmi jelenségek területén;
- a szolgáltatást igénybe vevők problémái iránti érzékenység, a szocializációs, életvezetési és mentálhigiénés nehézséggel küzdők támogatása;
- tájékozottság a szociális munka adminisztrációjában;
- felkészültség olyan információk gyűjtésében és adminisztratív úton történő feldolgozásában, amelyek a szociális alapszolgáltatásban, a szakellátásban, és más, hivatali szociális adminisztrációban részfeladatként jelen vannak;
- jártasság a korszerű informatikai technikákban;
- felkészültség a szociális munka alapkészségeinek alkalmazásában (önismeret, kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia);
- felkészültség a személyközi viszonyokban általánosan elfogadott normák, szabályok valamint a Szociális munka Etikai kódexében megfogalmazottak alkalmazására;
b) jártasság, képesség:
szociális munka szakirányon
- szociális szolgáltatásokat nyújtó illetve azokkal kapcsolatban álló intézményekben a szociális munka részfeladatainak ellátására;
- szociális területeken megjelenő adminisztratív feladatok végzésére;
- fejlesztésekben, innovációban folytatott adminisztratív tevékenységekre;
- intézményi, valamint egyéni, családi, csoportos és közösségi munkában szervezési, megvalósítási részfeladatok ellátására;

230/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8§(2)h)alapján

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök)

szociális munka szakirányon

  • 3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő 
  • 3511 Szociális segítő 
  • 3512 Nevelőszülő, főállású anya 
  • 3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző 
  • 3639 Egyéb máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője 

230/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8§(2)g)alapján


Az érettségit követően az egyetemek és főiskolák szakjain kívül harmadik útja is van a felsőoktatásba kerülésnek: a felsőfokú szakképzések (fsz) rövid idő alatt, állami finanszírozással, jól hasznosítható szakmát adnak hallgatóiknak. Ráadásul az Oktatási Minisztérium évről évre bővíti az fsz képzésekre felvehetők keretlétszámát, így a bejutás is egyre könnyebb ezekre a helyekre.

A szak oktatói

Főállású oktatók

Megbízott oktatók

Nyelvtanárok