Szociális munka BA szak

VHF, Szociális munka szak, logo

Szociális tanulmányok szakról rövid tájékoztató ppt

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 1995 óta folyik szociális munka képzés államilag támogatott és önköltséges formában.

 • A szociális munka - neve ellenére - nem egyszerűen munka, hanem hivatás, melynek középpontjában az ember és társas környezetének kapcsolata, konfliktusa áll. Aki szociális munkát végez, nehézségekkel és problémákkal küzdő emberekkel foglalkozik, családokkal, fiatalokkal, idősekkel, fogyatékkal élőkkel.
 • A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik hatékonyan segíteni tudják egyének, közösségek életminőségének javulását, és képesek aktívan közreműködni az egyént és a társadalmat veszélyeztető tényezők feltárásában, megelőzésében. 
 • A szociális munka alapképzés nappali és levelező tagozaton egyaránt folyik. 

A képzés tartalma, felépítése

A szociális munka képzés ideje nappali tagozaton 7 félév. Levelező formában havonta 3 napot vesz igénybe (csütörtök, péntek, szombat).
Az oktatás elméleti ismereteket nyújt, szakmai készségeket fejleszt, értékeket közvetít, és gyakorlati jártasságot alakít ki.

A bevezető tanulmányok tárgyai:

 • szociológia, társadalomtörténet, pszichológia, közgazdaságtan, jogi alapismeretek, családszociológia, környezetszociológia, a deviáns viselkedés szociológiája, településszociológia. 

Az általános ismeretekre épülnek a szociálpolitikai és szociális munka tantárgyak:

 • egyéni esetkezelés, szociális munka családokkal, gyermekekkel, fiatalokkal, idősekkel, szenvedélybetegekkel, fogvatartottakkal, hajléktalanokkal. 

A hallgatók olyan kiscsoportos foglalkozásokon is részt vesznek, amelyek személyiségük fejlődését szolgálják, hogy képessé váljanak a hatékony segítésre.

A képzésben nagy szerepet kap a gyakorlati tanulás.

 • A hallgatók különféle terepeken (idősek otthona, kórház, börtön, drogambulancia, családsegítő szolgálat stb.) szereznek közvetlen tapasztalatokat intézménylátogatás, kis- és nagygyakorlat keretein belül, a képzés közel 40%-ában.  

A szociális felsőoktatási alapképzési szakjainak általános képesítési követelményeit alapul véve főiskolánkon a terepgyakorlati képzés az alábbi gyakorlatokkal valósul meg:

Laikus gyakorlat:

 • Az elméleti és gyakorlati ismeretekkel nem rendelkező első éves szociális munka szakos hallgatók ún. laikus gyakorlat keretein belül ismerkednek a segítő tevékenységgel. A laikus gyakorlat célja, hogy a hallgatók konkrét segítő tevékenység során kerüljenek kliens közelbe és a segítésről közvetlen élményt szerezzenek. 

Intézménylátogatás:

 • A különbözős klienskörökkel foglalkozó szemináriumok keretében a hallgatók intézménylátogatáson vesznek részt, melynek során megismerkednek a szociális munka terephelyeivel, röviden betekintést nyernek néhány intézmény működésébe, megismerik annak belső munkáját, feladatait, szervezeti felépítését, szakemberekkel való ellátottságát valamint az intézményben szociális munkát végzők tevékenységi körét. 

Kisgyakorlat:

 • III. éves hallgatóink a kisgyakorlatok alkalmával szerezhetnek további ismereteket a terepeken zajló munkáról. A kisgyakorlat célja, hogy a hallgatók közelebbről megismerjenek néhány intézményt, az ott folyó tevékenységet, az intézmény szerepköréhez kapcsolódó szociális feladatokat, illetve a nem szociális jellegű intézményekben felismerjék a szociális munkavégzésben rejlő lehetőségeket. Legyen módjuk a hallgatóknak a szociális munkavégzés módszereibe betekintést nyerni, illetve bizonyos részfeladatokban jelen lenni, önálló munkát végezni. Segítse a hallgatót az olyan irányú tájékozódásban, hogy a szociális munka mely területe, illetve mely módszere áll legközelebb az ő személyiségéhez. A gyakorlatozóink hat alkalommal ötször nyolc órát töltenek el a maguk által - elsősorban tereplistánkról - kiválasztott különböző terephelyeken. 

Nagygyakorlat:

 • A terepgyakorlatok féléves összefüggő, ún. nagygyakorlattal zárulnak a hetedik szemeszterben. A nagygyakorlatok helyszínét a hallgató választja ki és a terepkoordinátor hagyja jóvá. A hallgató által ajánlott gyakorlati hellyel és a gyakorlatvezetővel való kapcsolatfelvétel után a terepkoordinátor dönti el, hogy kezdeményezi-e az adott intézménnyel a nagygyakorlati megállapodás megkötését. 

A nagygyakorlat célkitűzése, hogy a hallgatók:

 • megismerjék az intézményeket a működésük során (azok belső munkáját, a szociális munkás kapcsolatát más szakemberekkel, megismerkedjenek az intézményben folyó munka főbb módszereivel, azok gyakorlati alkalmazásával, annak korlátjaival, az intézmény szolgáltatási stratégiájával, kapcsolódó egyéb intézményekkel); 
 • képessé váljanak felismerni a különböző egyéni, családi, csoportos vagy közösségi problémákat és azok összefüggéseit, képessé váljanak kiválasztani a pozitív változás lehetséges útjait; 
 • kipróbálhassák magukat előbb tereptanárral, majd „éles helyzetben”, önállóan is. 

Az oktatás kreditrendszerben, korszerű módszerekkel folyik (kiscsoportos foglalkozások, problémaközpontú oktatás), hatékonyságát modern eszközök (számítógépek, projektorok stb.) segítik.

Terephelyeink

A VHF terephelyei

Milyen végzettséget nyújt a képzés, hol lehet vele elhelyezkedni?

Főiskolánkon magas színvonalú, hivatalosan jóváhagyott, ún. akkreditált képzés folyik, ami alapján a követelmények sikeres teljesítése után a hallgatók államilag elismert, szociális munkás főiskolai oklevelet kapnak.

Végzett hallgatónk a szociális szféra legkülönbözőbb területein helyezkedhetnek el:

 • önkormányzati és állami intézményeknél, civil és egyházi karitatív szervezeteknél, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál, idősek otthonában, karitász szervezeteknél, alkohol- és drogambulancián, hajléktalanszállón, fogyatékosok intézményeiben, vagy bárhol, ahol lehetőség van a szociális problémák hivatásszerű kezelésére stb. 

Diplomát szerzett hallgatóink jelentkezhetnek:

 • szociális munka, szociológia, szociálpolitika, szociálpszichológia, közösségi és civil tanulmányok, kisebbségpolitika és az egyetemek sok más mesterszakára. 

Kiket várunk hallgatóknak?

Olyan fiatalokat, akik:

 • nyitottak környezetük szociális gondjaira; 
 • szívesen vállalják bajbajutott embertársaik segítését; 
 • késztetést éreznek arra, hogy felelősen gondolkodjanak kisebb-nagyobb közösségek jövőjéről; 
 • érdeklődnek a társadalomtudományok iránt, és széleskörű ismeretet kívánnak szerezni az emberi kapcsolatokról. 

Nyelvoktatás

Főiskolánk idegen nyelvek tanulására ingyenes lehetőséget biztosít angol, német és olasz nyelvből négy féléven keresztül.

 • Az újonnan jelentkező hallgatókkal minden tanév elején szintfelmérő tesztet iratunk, melynek alapján különböző szintű csoportokba kerülnek. Azoknak a hallgatóknak, akiknek a gimnáziumban és a szakközépiskolában még nem sikerült nyelvvizsgát szerezni, azt ajánljuk, hogy azt a nyelvet folytassák tovább, amelyet a középiskolában is tanultak; így nagyobb eséllyel indulhatnak a nyelvvizsgán. Természetesen, ha valaki már rendelkezik nyelvvizsgával, de egy másik nyelvet is szeretne tanulni, akkor ezt is megteheti. 

Karitász modul

A Magyar Katolikus Karitász Központi Irodájával és Nemzetközi Karitász szervezetekkel való együttműködés keretében 2000/2001. tanévben indult el a karitász képzés elsősorban szociális munka szakos hallgatók körében. A 2002/2003.tanévtől pedig a hittanár és teológus szakos hallgatók számára is felvehető lett.

A képzés célja, hogy hallgatóink alkalmassá válnak a karitász intézményeiben és szervezeteinél való munkára. A résztvevők a Karitásszal foglalkozó tárgyak keretében külföldi előadók által tartott előadásokat is hallgatnak és külföldi karitász intézményekben végezhetnek gyakorlatokat. A képzés a kreditrendszernek köszönhetően egyéni ütem szerint végezhető mind a három szakon.

Rendezvényeinkről

 • A tanév ünnepélyes megnyitása után októberben szervezik meg a felsőbb évesek az elsősök tiszteletére a Gólyabált. 
 • Ezt követően Szent Erzsébet Napján (nov. 19-én) Szakmai Napon vehetnek részt hallgatóink és a területen dolgozó érdeklődő szociális munkások. A témakör mindig az aktuális szociális problémákhoz kapcsolódik, neves szakemberek tartanak előadásokat. 
 • A hangulatos szakestek a hallgatók kikapcsolódását, szórakozását biztosítják. 
 • A főiskola életét alkalmanként különböző konferenciák és egyéb rendezvények színesítik. 
 • A tanév a diplomaosztó ünnepéllyel zárul. 
 • Mielőtt az újabb tanév elkezdődne a harmadéves hallgatók szociotáborban vesznek részt, kisebb kutatásokat végeznek, ismerkednek a kiválasztott település életével és egymással.   

Miért válhatnak emlékezetessé az itt eltöltött évek?

Veszprém a Dunántúl és az Érseki Főegyházmegye központja, egyetemi és diákváros. Kedvező földrajzi fekvése- a Bakony és a Balaton találkozási pontja-számos lehetőséget nyújt hallgatóinknak a sportolásra, kirándulásra, pihenésre.

 • Főiskolánk a városközponthoz, a vasútállomáshoz és az autóbusz pályaudvarhoz egyaránt közel, a város csendesebb részén, festőien szép természeti környezetben, erdős-ligetes területen helyezkedik el, mintegy főiskolai campust képezve. Jó lehetőséget kínál az elmélyült szellemi munkára.  
 • Az iskola szellemisége, a baráti összejövetelek, a szakestek, a kutatótáborok, a kulturális rendezvények, a szakmai viták egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók a szakmai felkészülés mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. 
 • A Pannon Egyetemmel kialakított jó kapcsolat és a különféle városi rendezvények lehetővé teszik, hogy a hallgatók bekapcsolódhassanak az egyetemi város diákéletébe. 

Felvételivel kapcsolatos legfontosabb információk:

 • A Szociális munka alapszak esetén két pontszámítási mód alkalmazható: a tanulmányi és az érettségi pontok összege vagy az érettségi pontok kétszerese.  
 • A magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és társadalomismeret vizsgatárgyak közül kettőt kell választani, és legalább egyet emelt szinten teljesíteni. 

Elérhetőségünk:

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Szociológia és Szociális Munka Tanszék
8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.
Telefon: 88/542-708
e.mail: szocm@vhf.hu

A szociális munka szak főállású oktatói:

Kaszásné Dr. Leveleki Magdolna PhD 
habil. tanszékvezető főiskolai tanár

Dr. Birher Nándor PhD habil.
főiskolai tanár

Dr. Janka Ferenc PhD
főiskolai docens

Dr. Sebestyén József PhD
főiskolai tanár, megbízott rektor

Dr. Varga István PhD
főiskolai tanár

Kalocsai Adrienn
főiskolai docens

Magvas Mária
főiskolai adjunktus

Dr. Ivony Éva PhD
főiskolai docens

Tanszéki adminisztrátor:
Bőcziné Tóth Szilvia

CsatolmányDátum
PDF icon vhf_terephelyei_2017.pdf2017.11.09.

Szociális munka szak bemutatása