Kutatás, innováció

A hallgató segítése oktatáson kívüli eszközökkel

Intézményünkben a viszonylag alacsony hallgatói létszám miatt a legfőbb minőségi paraméter a közvetlen oktató-hallgató viszony. Gyakorlatilag az oktatásban érintettek mindegyike személyesen ismeri a tanítványokat. A kis létszámok lehetővé teszik a közvetlen esetmegbeszéléseket, képzési és egyéb problémák megoldását. Az adminisztráció ugyanígy személyre szabott.

A felvételi hitéleti szakokon személyes beszélgetések alapján történik. A teológia szakon többszörös minőséget és megfelelőséget vizsgáló szűrőrendszert alkalmaz az intézmény. Az érsek, a rektor és egy felvételi bizottság külön vizsgálja a jelölteket.

Sajnálatos módon a szociális munkás képzésben a személyes minőségvizsgálat nem lehetséges, mivel ezt az állami felvételi rendszer nem teszi lehetővé. Az idei évben meghatározott magas felvételi pontszámok azonban jórészt biztosítják a megfelelő bemeneti feltételeket.

Az intézményen belüli lehetőségekről az intézmény faliújságai, a honlap, a HÖK-el folytatott személyes kommunikáció adnak tájékoztatást.

Felvétel előtti tájékoztatás

Főiskolánk a Pannon Egyetemmel 2000 óta - minden esztendőben - beiskolázási körutat szervez. Ennek során 20-24 beiskolázási napon keressük fel október-február között a Dunántúl szinte valamennyi középiskoláját. Mindemellett Főiskolánkon és az Egyetemen itt Veszprémben, valamint Keszthelyen, Nagykanizsán nyílt napot is hirdetünk. A beiskolázási körutak programtervét – feladatarányosan megosztva – közösen állítjuk össze. Egy-egy gimnáziumban történő bemutatkozáskor az Egyetem minden kara és Főiskolánk is 5-5 percben felvázolja az adott szakokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. A kb. egy órás időtartam lehetővé teszi a személyes bemutatkozást, és a felmerülő kérdésekre történő válaszadást is. Képzéseinkről a végzős diákok részére prospektusokat adunk. Intézményünk évek óta részt vesz az EDUCATIO főiskolai bemutatkozást biztosító rendezvényen, Budapesten.

Oktatási koncepciók, tervek

 • Hittanár-nevelő tanár MA
  A 2008/2009. tanévben tervezzük Hittánár-nevelő tanár MA mesterképzés megindítását, amelyre a MAB-tól már megkaptuk a szakindítási engedélyt.

 • Társadalmi tanulmányok BA
  Szociálpolitika Ma szakot létesítünk a Pannon Egyetemmel közösen 2009/20010-es indulással. Pótfelvételire hirdetjük meg a 2008/2009.tanévre a Társadalmi tanulmányok alapszakot, amelynek indításátintézményünkben a MAB engedélyezte.

 • Pasztrorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA
  A Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel, mint konzorciumikoordinálóval együttműködve, jelenleg folyik a szak képzési és kimenetikövetelményeinek kidolgozása.

 • Tanterven kívüli oktatási formák, rendezvények, konferenciák
  Intézményünk kiemelten kezeli a szakmai rendezvénysorozatokat,konferenciákat. Ezek egyaránt alkalmasak a hallgatók ismereteinekbővítésére, ill. a külső kapcsolatok ápolására. A rendezvényekfelsorolását a Rendezvények menüpont tartalmazza. 


A kutatás és az oktatás kapcsolata

A kutatások vonatkozásábanelmondható, hogy kutatásaink nem eszköz, hanem emberi erőforrásigényesek. Jól összehangolt munkával a kutatások és szakmaigyakorlatok könnyen egymáshoz kapcsolhatók, egymást kiegészítőklehetnek. Kutatásainkba igyekszünk bevonni a hallgatókat is. Nagyjelentősége van a nemzetközi kutatómunkának, amelynekeredményeként megalakult a Karitász-specializáció. Ez a területa hitéleti képzés és a szociális munka metszéspontja.

Jelenleg a Veszprém MegyeiRendőrkapitánysággal közös bűnmegelőzési projektben veszrészt az intézmény.

Szakmai műhelyek

 • Karitász műhely: közösen a Bécsi, Passaui, Freiburgi Carits-al, a Freiburgi Egyetemmel, továbbá a Passaui Egyetemmel
 • Egyháztörténet Műhely: közösen a Kaposvári Egyetemmel, illetve a Nemzetbiztonsági Szolgálatok Levéltárával
 • Minőségelmélet Műhely: (Veress Gábor VE, Nyilas Mihály ELTE, Birher Nándor VHF)
 • Fogyatékosság kutató Műhely (Albert József, Bass László (ELTE), Bálint Bánk, Kalocsai Adrienn, Dörnyeiné Barabás Éva, Papp Józsefné és hallgatók)

A műhelyek által készített publikációk száma: 4 könyv, több mint 10 cikk, műhelyen kívüli kutatásokból több mint 5 tankönyv született.

Hallgatói teljesítmények fokozása

Az elmúlt években a hagyományoknakmegfelelően megszerveztük a Szakmai napot, amelynek témája SzentErzsébet szociális szerepvállalása volt. Erre az alkalomrahirdettük meg szakmai pályázatunkat is, amelyekre több pályamunkaérkezett be a legkülönbözőbb szociális problematikájútémákból. Ezeket értékeltük, s a legkiválóbbakat komolypályadíjakkal jutalmaztuk. Részt veszünk a jubileumi szociálisfelsőoktatási intézményekben tanuló diákok országoskonferenciáján, amelynek témája a fogyatékos helyzetűekhelyzete, szociális segítésük volt. Hallgatóink kutatásaibólkötetet jelentettünk meg Dolgozatok Veszprém szociálishelyzetéről címmel.


Kutatás

A szociális munkás tanszék keretébentöbb kutatás folyt az elmúlt években. Kutatási tevékenységünkegyik ismert eredménye két hallgatónk, Haris Csaba és JákiZsolt: Az esélyegyenlőségi törvény és a veszprémimozgássérültek c. dolgozata, amelyből két tanulmányországos szakfolyóiratokban, majd önálló könyvként ismegjelent. Az elmúlt években a városban folytatott szociális (többnyire fogyatékos témájú) kutatások eredményeiből2003-ban megjelent a Dolgozatok Veszprém szociális helyzetérőlkészült kötet, amely a hallgatók team-ekben folytatottkutatásainak színvonalasabb összefoglalóit tartalmazza.
2004-ben Szűcs Ágnes és TakácsVeronika: Veszprémi szociális munkások c. könyvétpublikáltuk, majd 2005-ben a veszprémi szociálismunkás - képzés10. éves jubileuma alkalmából a önkormányzati támogatássegítségével tanáraink és diákjaink tanulmányaibólszerkesztettünk és jelentettünk meg egy kötetet. 2006-ban aveszprémi romák és a veszprémi hajléktalanok körébenfolytatott kutatásunk anyagát adtuk közre (Albert József -Kalocsai Adrienn: Romák, hajléktalanok Veszprémben).

2006-ban és 2007-ben kutatástvégeztünk a város nyugdíjas klubjaiban (36), továbbá a Házgyáriút 1-ben, az ott lakók társadalmi összetételének éséletkörülményeinek a megismerése céljából.
Tanáraink közül Magyar Zsófia amagyarországi kórházi szociális munka helyzetét vizsgálta,amelynek tapasztalatait az Esély c. folyóiratban publikálta.

Az évek során több jegyzetetkészítettünk (Albert József: Szociológia,Környezetszociológia, Cserta Zoltán: Közigazgatásijog, Munka-és TB jog, Fehér Csaba: Rehabilitáció,Pap Józsefné: Gyógypedagógiai alapismeretek, Szociálismunka fogyatékosokkal). Önálló könyvként jelent meg a PüskiKiadó gondozásában Tarr György: Élet és egészség, orvos ésbeteg, jog és erkölcs az emberi méltóság fogalom szférájábanc. műve, Albert József: Társadalmi konfliktusok a nyolcvanas ésa kilencvenes években, Dávid Bea (társszerzővel) Embertbarátjáról, A barátság szociológiája. Oktatóinkpublikációs tevékenysége sokrétű, de hallgatóink szinténpublikáltak a főiskola Studia Wesprimiensia c. folyóiratábanés országos folyóiratban is.

Kapcsolatok, együttműködés

A VHF hosszú évek óta sikeresenegyüttműködés Veszprém Megyei Jogú Város PolgármesteriHivatalával. Az éves teendőket együttműködési megállapodásrögzíti. Az önkormányzat kérésére több szociális kutatástvégeztünk a városban (tavaly a Veszprémi romák szociálishelyzete, Veszprémi hajléktalanok), és segítjük a városszociális munkásainak továbbképzését. Folyamatos együttműködünkterephelyeink vezetőivel és tereptanárainkkal. A Főiskola kitűnőkapcsolatokat épített ki a németországi Passau Caritasszervezetével és a bécsi Caritassal. Rendszeresen fogadjákhallgatóinkat szakmai gyakorlatra, amely egyúttal a nyelvtanulástis segíti. Tavaly nyolc hallgatónk volt külföldi gyakorlaton. Azintézményen belüli karitasz specializációban résztvevőhallgatók számára Németországból és Olaszországból érkezettszakemberek tartottak felkészítő foglalkozásokat. Tevékenyenrészt veszünk az országos Iskolaszövetség munkájában, többhelyi és országos szakmai egyesületben, szervezetben. (VEAB, MSZT,MPT, TIT).
Finanszírozás

A kutatások finanszírozására azintézmény költségvetéséből viszonylag szűkös keretek állnakrendelkezésre. A kutatások eredményeit publikáló könyvkiadástazonban támogatja az intézmény. A kutatásokra források érhetőkel hazai pályázatokból, továbbá a Renovabis ill. a Kirche in Notalapjaiból. Jelentős segélyeket nyújt a Passaui Egyházmegye ésCaritas is. Veszprém város önkormányzata évente támogatja aváros területén folyó szociális kutatásokat kb. fél millióforinttal.

Visszacsatolás a fenntartótól, amunkáltatóktól, és más szervezetektől az intézményfejlesztéről.

A felhasználói és megrendelőiigényeknek való megfelelés. Az intézményünkben folyó munkávalkapcsolatban a felhasználók, a megrendelő partnereink - azegyházmegyék vezetői - alapvetően megelégedésükethangsúlyozták a véleménykérésre. Ugyanakkor konkrételvárásként fogalmazódott meg bennük a gyakorlati oktatáserősítése, a kommunikációs készség, a közösségépítés ésszervezés, valamint a közösségek vezetésére való képességkialakítása és elmélyítése a hallgatóinkban. Szükségesnektartják azt is, hogy hallgatóink - tanulmányi idejük alatt - afőiskolán is továbbmélyítsék általános műveltségüket.
Az intézményben folyó képzés elsőfelhasználói maguk a hallgatók. Az ő elvárásaik, igényeik ismegjelentek a felmérésekben. Jelzik, hogy a tehetséggondozáskapjon nagyobb hangsúlyt az intézményben. Egyházi intézménylévén a gyakorlat ezen a területen talán másabb, mint egy világifőiskolán. Itt a tehetséget, a kiválóságot összetettebbvalóságként szemlélik az oktatók - nevelők. Az igazán kiválószemélyi, szellemi és lelki adottságokkal rendelkező hallgatóktovábbtanulását (Budapest -PPKE HTK, Róma - Collegium Germanicumet Hungaricum, Angers Katolikus Egyetem) az intézmény mindigjavasolja az illető püspöknek. A hallgatók egy részénélelvárásként megfogalmazódik, hogy a szellemi képzés melletterősödjön a gyakorlati oktatás is. A szervezési és irányításirendszerrel szemben megfogalmazott elvárások a hallgatók azoktatással kapcsolatos kisebb szervezési nehézségekkiküszöbölését kérik.

Összességében az intézményvezetése arra törekszik, hogy megfelelő körülményeketbiztosítson minden munkatársának a vállalt munka elvégzésére,és hogy a becsületes helytállással elvégzett munkát minderkölcsileg, mind az anyagiak szempontjából a tőle telhetőmértékben elismerje.

A végzett hallgatók beválását értékelőfelmérések eredményei

Végzett hallgatók

 • az intézményben kapott lelki, szellemi képzést alapvetően kitűnőnek minősítik, a gyakorlati képzést is ebben a kategóriában tartják jónak.
 • együttműködés, kommunikációs készség: jónak értékelhető

Munkaadók: a végzett hallgatók felkészültségét kitűnőnek, gyakorlati téren jónak értékelik.

Az egyházi szervezetek tagjai: az itt végzettek szellemi, lelki felkészültségét alapjában kitűnőnek, a katekézis gyakorlata terén jónak értékelik.

Összegezve a véleményeket azelméleti felkészültség színvonalasabb a gyakorlatinál. Azutóbbit erősíteni kell.

Más azonosított felhasználóicsoport

Főiskolánk oktatási - nevelésitevékenységének azonosítható alapvető felhasználói azok az egyházmegyék, amelyek hallgatókat küldenek hozzánk. (A teológusszakon tanulni kívánó hallgató-jelöltek a területileg illetékesegyházmegye püspökénél jelentkeznek felvételre, a püspökveszi fel (felvételi bizottság segítségével), közvetlenül nema főiskolára kell jelentkezni.
A Veszprémi Főegyházmegye érsekealapvetően meg van elégedve az itt folyó munkával. Elégedettségétnem csak az intézményben folyó nevelő-oktató tevékenységelismerésében fejezi ki, hanem a Boldog Gizella szemináriumkeretei közt megvalósuló teológus képzés tekintetében iskinyilvánítja. Az alapképzés mellett minden egyes konferencián,rendezvényen, összejövetelen személyesen is részt vesz, számosilyen alkalommal előad, s ezzel is kifejezi elismerését azintézményünkben folyó munka iránt.

A főiskola a Veszprémi Főegyházmegyéé. Az egyházi törvény szerint többiegyházmegyéből - amelyeknek nincs ilyen intézményük - a püspökszabadon küldi hallgatóit az általa kiválasztott főiskolára.Magyarországról több egyházmegye (2004 évig Kaposvár, Kalocsa,Vác) küld hozzánk hallgatót, a határon túlról pedig anagyváradi püspök magyar nemzetiségű növendékeit hozzánkküldi.
Természetesen az értékelés során apüspök atyák is kifejezték azt, amiben jónak látnák azelőrelépést a nevelés-oktatás területén, hogy színvonalasabb, eredményesebb legyen a főiskolán folyó tevékenység.
Partnerkapcsolatok menedzselése

Az intézmény vezetése és amunkatársak elkötelezettek arra, hogy az alapvetően jó hírű Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola kapcsolatát erősítsék mindazokkal, akik valamilyen formában kapcsolatban vannak azintézménnyel.

A folyamatos kapcsolat, amelyet azintézmény a partner egyházmegyék vezetőivel (püspökök), avolt hallgatók közvetlen munkaadóival - a plébános atyákkaltart - évente több levélváltás és személyes találkozás -ugyancsak „tükröt tart" az intézmény, elé olyaninformációkat szolgáltatva, amelyeket a vezetés beépít a képzéskorszerűsítésébe, figyelembe vesz a nevelés területén folyómunkában.
Más intézményekkel való kapcsolatokis hasznos információkat szolgáltatnak intézményünkvezetésének. 2000 óta szerződéses kapcsolatban állunk - a közösképzés területén is - mind a Veszprémi, mind a KaposváriEgyetemmel. Ez a kapcsolat azért is fontos, mert egy állami és egyegyházi felsőoktatási intézmény nemcsak kommunikál egymással,hanem equivalencia-szerződéssel lehetőséget biztosít a mindkétintézményben tanuló hallgatóknak a lehetséges képzési pontokkölcsönös elismerésére is. Például a Pannon Egyetem több,mint egy évtized óta „használja" a Padányi KatolikusGyakorlóiskolát, mint a tanárképzés iskolai gyakorlatok szakfeladat gyakorlati terepét. Nekünk, mint egyházi intézménynekszükségünk van arra, hogy „civil tükörbe" is nézzünk, éslevonjuk a tanulságokat, ami rendszeresen meg is történik. Enneksorán számos tapasztalatot merítünk a főiskolai szervezeti egységek kialakításánál, és bizonyos irányításitapasztalatok átvételével.

A magyarországi katolikus hittudományifőiskolák vezetői is élő, kommunikatív kapcsolatban állnakegymással: általában havonta-kéthavonta informális találkozókattartanak, nyaranta pedig több napos konferencián értékelik kisaját és egymás munkáját a képzés területén, megosztvaegymással pozitív és negatív tapasztalataikat. E találkozókonintézményünk is mindig esetben részt vesz, éves gyakorisággalmagunk is szervezünk ilyen összejöveteleket. Az így szerzetttapasztalatok eredményét beépítjük munkánkba.
Az új oktatási-kutatási,szolgáltatási technológiák kérdéskörét tekintve fontosinformációkat adnak át egymásnak a katolikus hittudományifőiskolák. Főiskolánk több ilyen új technológiát vezetett bea közelmúltban, elsősorban a gyakorlati képzés terén. A nyárigyakorlat teljes körű, rendszerszemléletű kialakítását tíz évóta folyamatosan ellátja a Főiskola. Az új technológiák egybenúj partnerekkel való kapcsolatot is jelentenek. A végzőshallgatók iránt támasztott igények arra ösztönöznek minket,hogy ezen a területen még további lehetőségek után kutassunk.

A hallgatók részvétele, szerepe az intézményműködésében

A hallgatók jogait alapvetően az SZMSZ tartalmazza. A hallgatói képviseleti szerv a Hallgatói Önkormányzat. Ennek delegáltjai hivatalból tagjai az Intézménytestületi döntéshozó szerveinek. Ezen túlmenően a hallgatók aminőségbiztosítási rendszer keretein belül is jogosultakvéleményt nyilvánítani az intézményről, az oktatókról, azadminisztratív munkáról. A véleménykérés és összesítésinformatikailag támogatott rendszerben történik. Véleményüketkiértékelés után a rektor használja fel. A kiértékelésnyilvános, a HÖK megkapja.

A személyes kapcsolatok miatt ahallgatók szabadsága nagy a szemináriumok ill. a szakdolgozatitémák kiválasztásában, azaz jogukban áll bármely, azintézményben dolgozó oktatót felkeresni, vele témát egyeztetni.
A hallgatók értékelése

A hallgatók értékelése akreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján történik,amelyben megtalálhatók az egységesen alkalmazott kritériumok,szabályok és a szükséges eljárások.
A szabályzat a hallgatók számáraelérhető, érthető, a hallgatók ismerik a lényegét, nem okozszámukra különösebb gondot annak követése. Minden évben azelső éves hallgatókkal ismertetjük a szabályzat legfőbbpontjait. A tanulmányi és vizsgaszabályzat előírja a hallgatókévközbeni teljesítményének mérését is.
A hallgatók viszonylag alacsonylétszámából következik, hogy a tanárok jól ismerik ahallgatókat, a hallgatók képességeit, szorgalmát, és így nemokoz különösebb gondot a hallgatói teljesítmények reálisértékelése. A vizsgaeredményekkel kapcsolatban panasz még aligfordult elő intézményünkben. A VHF tanárai, a papok és világimunkatársak hitből fakadó lelkiismeretességgel vizsgázatják ahallgatókat, és személyesen figyelik a hallgatói teljesítményekalakulását.
A hallgatók értékelésétszívügyünknek tartjuk, mert nemcsak a teológus hallgatóknál,hanem a hittanár és szociális munkás szakosoknál az eredményekjelzik a hallgatók hivatástudatát és elkötelezettségét. Anappali tagozaton, megfelelő beosztás alapján, tartunk írásbelifelmérőket. A vizsgabeosztásokat, a vizsgázók névsorát, atanulmányi eredményeket a Tanulmányi Osztály a NEPTUN ETR programhasználatával szervezi.
Az intézmény adminisztrációja ésinfrastruktúrája hogyan segíti az oktatást?

Az intézmény infrastruktúrája akapacitás kihasználtsági mutatók, a felszereltség, továbbá azoktatói és hallgatói vélemények alapján (vö. kérdőíveselégedettségmérés) bizonyíthatóan magas színvonalú. Azoktatáshoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Amegfelelő háttér az egyik feltétele a képzés megfelelőségénekés minőségének is.