Rektori köszöntő és bemutatkozás

Rektori köszöntő

Laudetur Jesus Christus!

Szeretettel üdvözölöm a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán!

Mi a hitvallásunk? Kik vagyunk? Mi a célunk?

Főiskolánk hitvallása, énképe, küldetéstudata és társadalmi felelősségvállalása a Szentírásban, a Szent Hagyományban és az Egyház tanításában évezredek alatt felhalmozódott tudásból, tapasztalatokból és mintákból forrásozik.

Az oktatás mellett küldetésünknek tartjuk az Egyház missziós tevékenységébe történő tevőleges bekapcsolódást, illetve a helyi társadalom életében való aktív jelenlétet, aminek érdekében keressük az intézmény szolgáltatói, pasztorális szerepvállalásának lehetőségeit.

Főiskolánk eligazodási pont a világ forgatagában, letisztult válasz a lét kérdéseit vizsgáló, önmaguk helyét kereső fiatalok számára! A „hit, remény, szeretet” erényekre építő lelkiségi és egyben tudományos-szakmai közösségünk út és módszer, hiszen a megtestesült Ige, az Istenfiú életpéldájában, életvezetésében, személyes döntéseiben megmutatkozó értékrenden alapul.

Kiemelt célunk a kutatómunka és a kutatásfejlesztő tevékenység magas szintű szervezése, nem utolsó sorban pedig a térség oktatási, gazdasági szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás.

Nem csak a minőségi tudásátadásban, a tudományosság eszméinek elmélyítésben vagy az univerzitás szabadságának megtartásában érezzük felelősségünket, hanem hallgatóink képességeinek, tehetségének fejlesztését, jellemnevelését is hivatásunknak tartjuk.

Kiket várunk? 

Aki úgy gondolja, hogy a keresztény kultúra, a keresztény nevelés és a tradíciók, a karitatív szemléletmód nemcsak elvont közösségi értékeket jelentenek, hanem a jellem formálódásához és az egyén boldogulásához is fontos, értéktartó befektetést eredményeznek, nálunk a helye! 

Aki az identitásválsággal terhelt világban stabil pontot, értékreferenciát keres magának, látogasson el hozzánk! 

Adottságaink

Mind a teológia és hitéleti tanári, mind pedig az állami (közismereti tanári és szociális) szakokon tanuló hallgatóink alapképzéseit a Katolikus Egyház és a Veszprémi Főegyházmegye igényeinek figyelembevételével, egyben saját szakmai koncepcióink mentén szervezzük.

Az oktatási alaptevékenységünk fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a keresztény és a világi értelmiségiek, a pedagógus-, a szociális vagy egyéb társadalom- és bölcsészeti tudományterületeken végzett szakemberek továbbképzésének szervezésére.

A tanárképzési rendszerek átalakulásának lezárultával képzési kínálatunkban az osztatlan hittanár-nevelőtanár, egyetemi szintű oklevelet adó szak vált zászlóhajóvá, és megmaradt a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési (BA) szak, amelyen egyelőre szüneteltetjük a képzést.

A Főiskola a veszprémi székhelyű Pannon Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján az osztatlan hittanár-nevelőtanár képzését nemcsak egyszakos formában, hanem szakpárban is biztosítja angol nyelv és kultúra tanára, informatikatanár, kémiatanár, magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, dráma- és színházismeret-tanár, valamint természetismeret-környezettan tanár közismereti tanári szakokkal hirdetve.

A társadalomtudományi képzési területen működik a szociális munka (BA) alapszakos képzés, amely állami feladatot teljesít a diakóniai, a karitatív munka szakembereinek képzésével.

Szakirányú továbbképzéseket pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterületen), tehetségfejlesztő szaktanácsadó, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, valamint iskolai szociális munka és alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szakokon szervezünk.

Utak és lehetőségek – fejlesztési irányok

A fent ismertetett adottságokra építve új bölcsészet- és gazdaságtudományi szakok indítását tervezzük olyan korszerű képzési tartalmakkal, amelyek nemcsak az Egyház oktatási, szociális és szolgáltató intézményrendszerében, hanem a tágabb munkaerőpiacon is tudnak hasznosulni. Olyan pedagógiai alapszakok elindítását tervezzük, amelyek akár önállóan, akár a hittanár-nevelőtanár szakkal párhuzamos képzésben is biztos pályaperspektívát kínálnak.

Az egyházi diplomácia, a kultúraközi mediáció és az egyházi idegenforgalmi, a pasztoráció területeken tervezett képzések korszerű tudást, hatékony kompetenciafejlődést és jó elhelyezkedési lehetőségeket ígérnek!

Figyeljék honlapunkat, közösségi profilunkat és a folyamatosan megújuló képzési kínálatunkat!

Rektori bemutatkozás

Középfokú tanulmányaimat az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végeztem.

Dr. Sebestyén József
Dr. Sebestyén József

Felsőoktatási pályámat a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola idegennyelvi lektorátusának vezetőjeként és nyelvtanáraként kezdtem.

2002 és 2011 között a kari szintű oktatásszervezés és adminisztrációs irányítás területén dolgoztam a Pannon Egyetemen. 2006 szeptemberétől 2012 januárjáig oktatói feladatokat láttam el, illetve tudományos titkári, tudományos konferenciaszervezői tevékenységet folytattam, ugyanitt.

A magyar felsőoktatás igazgatásában szerzett tapasztalatok és egy viszonylag fiatal alkalmazott nyelvtudományi diszciplína késői magyarországi megjelenése alapozták meg doktori témaválasztásomat, amely a francia és a magyar felsőoktatás terminológiájának és rendszereinek egybevető vizsgálatára irányult. Doktori értekezésemet 2011 decemberében védtem meg summa cum laude minősítéssel. 

Két országos konferencia (a Szaknyelvoktatók és -kutatók Országos Egyesületének felkérésére a IX. szaknyelvi konferencia, illetve a IX. Országos Neveléstudományi Konferencia) tikára voltam. Két tanulmánykötet szerkesztője, illetve műszaki szerkesztője vagyok. Kutatási eredményeimről nyolc hazai és két nemzetközi konferencián tartottam előadásokat.

2011 szeptemberétől 2015 augusztusáig a közoktatásban/köznevelésben is tevékenykedtem vezetőként. 2011 és 2013 között megyei pedagógiai szakmai szolgáltatási, később intézményfenntartói feladatokat irányítottam.

2013 augusztusától a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán főiskolai docensként és szakvezetőként szakmódszertani (oktatáselméleti-didaktikai, kateketikai), kutatásmódszertani és pedagógiai kurzusokat vezetek, a posztgraduális tanártovábbképzésben pedig elsősorban tehetséggondozó-tehetségfejlesztő, illetve a köznevelés-irányítással összefüggő tárgyakat oktatok.

2015-től 2016-ig – az oktatói munkával párhuzamosan – projekttervezési feladatokat végeztem a tehetségkutatás területén, majd alprojektvezetőként támogattam a tehetséggondozás ügyét a Tehetségek Magyarországa kiemelt projektben. Később (2017-től 2019 márciusáig), a projektet megvalósító társaságnál – igazgatóhelyettesként – felnőttképzési vezetői és projektirányítási feladatokat láttam el.

2020. július 15-ével főiskolai tanári kinevezést kaptam. Tudományos munkámat a tehetségpedagógia és tehetségmódszertan területén folytatom. 

Dr. Udvardy György veszprémi érsek 2020. július 1-jén kért fel a Főiskola irányítására megbízott rektorként. 2021. április 1-jével dr. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke öt évre bízott meg a Főiskola rektori feladatainak ellátásával.

Dr. Sebestyén József 
főiskolai tanár, rektor