Tanfolyami képzések

Egyházi tisztségviselők 30 órás képzése

Tanfolyam időpontja

  • 2013. október 26. – 2013. december 14.

A tanfolyam leírása

A kurzus célja, bevezetése
A bevezető kurzus célja az egész tanfolyamra jellemző szemlélet és szemléletváltás bemutatása és a legfontosabb szakkifejezések fogalmának tisztázása. Például:

Egyházi tisztségviselők
Világi krisztushívőkről van szó, férfiakról és nőkről, akik a plébánosuk mellett képviselői, templomi, gondnoki, karitatív, zenei vagy irodai szolgálatot vállalnak.

Egyházi szolgálat
Nagyon fontos, hogy az egyházi szolgálatot megkülönböztessük a világi (munkahelyi, társadalmi….) szolgálattól. A megkülönböztetés azonban nem történhet önkényesen, hanem csak az Egyház természetéből kiindulóan, amely kettős: természetfeletti és természetes közösség. Természetfeletti, isteni alapítása miatt; olyan Isten népe, amelynek feje Krisztus, alkotmánya pedig az evangélium. Természetes jellegét pedig az adja, hogy a látható Egyház az emberi történelemben él, és itt zarándokol célja felé. Ez a kettősség állandóan jelen van létezésében és minden megnyilvánulásában. Az egyházi szolgálatot vállalóknak nagyon alaposan tudatában kell lenniük az egyház sajátos természetével, mert csak így tölthetik be hivatásukat.

Mi a különbség a világi hívő és a világi tisztségviselő között?
Az alapstruktúrát tekintve semmi. Mindkettő megkeresztelt és megbérmált, vallását gyakorló krisztushívő ember.
Az aktivitást tekintve azonban más irányultság figyelhető meg. Mindkettő elsősorban befogadója a lelki és kegyelmi kincseknek, de míg az első csoport aktivitása a keresztény élet megélésére koncentrál a maga sajátos élethelyzeteiben, addig a tisztségviselő hangsúlyosabban és érzékelhetőbb módon részt vesz, olykor külön felhatalmazott megbízottként képviseli az Egyház küldetését (rend szerint plébánosával együtt).
Az alapfogalmak tisztázása után a kurzus hat témakörben részletezi az Egyház tevékenységének sajátosságait, és a tisztségviselőknek abban való gyümölcsöző részvételét.

Egyházszemléleti kérdések
A szemléletnyitó bevezető legszervesebb folytatása ez a témakör. Részletesen feltárja az Egyház természetét, mely már önmagában is aláhúzza a tisztségviselő méltóságát, tevékenységi körét, lehetőségeit és jól értelmezett érdemeit.

Közigazgatási, jogi és anyagi ismeretek
Ez a témakör a világgal való kapcsolatunk legfontosabb területe. A tővények, jogok és kötelességek ismerete és kezelése is kettős természetű. Ismerni kell a kánonjog és az Egyház természetéből keletkezett egyéb törvényeket és jogszabályokat, valamint a világi törvényeket és az azokhoz kapcsolódó rendelkezéseket. A kurzus keretében a tisztségviselőkre vonatkozó ismeretek átadására kerül sor.

Isten szava az egyházközségben
A Szentírás betűje és szelleme nemcsak a liturgiát, hanem az egész egyházi életet, sőt a keresztények világi relációit is átszövik és befolyásolják. A kurzus szemelvények sokaságán keresztül igyekszik bemutatni az Isten szavának öröklött jelenlétét a fent idézett alkalmak során, valamint érzékennyé kívánja tenni a résztvevőket az igében jelenlévő isteni erőre.

Katekézis
Akik ezen a kurzuson részt vesznek, pontosan tudják, hogy mi a katekézis, vagyis a hit- és erkölcsoktatás. Az előadó nem az ebbéli ismereteiket fogja megismételni, hanem a katekézis hátterét tárja fel előttük, nevezetesen azt a felelősségteljes munkát és magatartást, amivel a lelkipásztoraik és a hitoktatóik nap mint nap megküzdenek. A hitoktatás ugyanis merőben más, mint a többi tantárgy oktatása. Vagyis a tárgyi anyagon túl a hittartalom meggyőző tanúságát kell képviselnie a katekétának egy szekularizált világban. E feladat sajátosságait kell megérteniük a kurzus résztvevőinek, és adott esetben tevőlegesen segíteniük kell a lelkipásztoraikat, hitoktatóikat és a szülőket.

Szentségek az egyházközség életében
Sokak számára az Egyház legközismertebb feladata a szentségek kiszolgáltatása. Ez a kurzus nem a szentségi katekézist tűzi ki céljául, hiszen feltételezhető, hogy akik erre a tanfolyamra jelentkeztek, azok a szentségek mibenlétével már tisztában vannak. A háttérben azonban nagyon sok homályos, és ezért káros tudatlanság húzódik meg. A kurzus célja ezekre fényt deríteni, s főleg a liturgikus szentség kiszolgáltatáson túli szentségi élet értelmét és életünket megtermékenyítő hatását kívánja bemutatni. Ezen túl egy másik célja is van a kurzusnak: fel kívánja tárni a közgondolkodás azon hibás szemléletét, mely tudatlanságból lehetetlennek, vagy szükségtelennek ítéli a szentségekhez járulást.

Az egyházközség szakrális értékei
Ebben a témakörben egy csodálatosan szép világhoz, a művészetek és a felbecsülhetetlen és pótolhatatlan szakrális örökség kincseihez érkeztünk, melyek - hála Istennek - templomainknak szinte mindegyikében fellelhetők. Ezek értékelése, megőrzése, felújítása és méltó szemlélete értékes kiegészítője hitbeli életünknek, kultúrateremtő mivoltunknak és felelősségteljes tevékenységünknek. Ugyanakkor ezek a szakrális tárgyak nemzeti kincseinket is képezik. Fontos feladata az Egyháznak a Nemzeti Örökségvédelmi Hivatallal és az illetékes hatóságokkal való együttműködés.

dr. Balázs Pál PhD
főiskolai tanár
a képzés szakreferense