A Tanulmányi Osztály hirdetései

A VHF tanulmányi osztályának hirdetései, felhívásai.

Rektori köszöntő

Dr. Sebestyén József
Dr. Sebestyén József

Laudetur Jesus Christus! 

Szeretettel üdvözölöm a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 2020. július 1-jétől hivatalban lévő, megbízott rektoraként!

Mi a hitvallásunk? Kik vagyunk? Mi a célunk?

Főiskolánk hitvallása, énképe, küldetéstudata és társadalmi felelősségvállalása a Szentírásban, a Szent Hagyományban és az Egyház tanításában évezredek alatt felhalmozódott tudásból, tapasztalatokból és mintákból forrásozik.

Az oktatás mellett küldetésünknek tartjuk az Egyház missziós tevékenységébe történő tevőleges bekapcsolódást, illetve a helyi társadalom életében való aktív jelenlétet, aminek érdekében keressük az intézmény szolgáltatói, pasztorális szerepvállalásának lehetőségeit. 

Főiskolánk eligazodási pont a világ forgatagában, letisztult válasz a lét kérdéseit vizsgáló, önmaguk helyét kereső fiatalok számára! A „hit, remény, szeretet” erényekre építő lelkiségi és egyben tudományos-szakmai közösségünk út és módszer, hiszen a megtestesült Ige, az Istenfiú életpéldájában, életvezetésében, személyes döntéseiben megmutatkozó értékrenden alapul.

Kiemelt célunk a kutatómunka és a kutatásfejlesztő tevékenység magas szintű szervezése, nem utolsó sorban pedig a térség oktatási, gazdasági szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás.

Nem csak a minőségi tudásátadásban, a tudományosság eszméinek elmélyítésben vagy az univerzitás szabadságának megtartásában érezzük felelősségünket, hanem hallgatóink képességeinek, tehetségének fejlesztését, jellemnevelését is hivatásunknak tartjuk.

Kiket várunk? 

Aki úgy gondolja, hogy a keresztény kultúra, a keresztény nevelés és a tradíciók, a karitatív szemléletmód nemcsak elvont közösségi értékeket jelentenek, hanem a jellem formálódásához és az egyén boldogulásához is fontos, értéktartó befektetést eredményeznek, nálunk a helye! 

Aki az identitásválsággal terhelt világban stabil pontot, értékreferenciát keres magának, látogasson el hozzánk! 

Adottságaink

Mind a teológia és hitéleti tanári, mind pedig az állami (közismereti tanári és szociális) szakokon tanuló hallgatóink alapképzéseit a Katolikus Egyház és a Veszprémi Főegyházmegye igényeinek figyelembevételével, egyben saját szakmai koncepcióink mentén szervezzük.

Az oktatási alaptevékenységünk fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a keresztény és a világi értelmiségiek, a pedagógus-, a szociális vagy egyéb társadalom- és bölcsészeti tudományterületeken végzett szakemberek továbbképzésének szervezésére.

A tanárképzési rendszerek átalakulásának lezárultával képzési kínálatunkban az osztatlan hittanár-nevelőtanár, egyetemi szintű oklevelet adó szak vált zászlóhajóvá, és megmaradt a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési (BA) szak, amelyen egyelőre szüneteltetjük a képzést.

A Főiskola a veszprémi székhelyű Pannon Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján az osztatlan hittanár-nevelőtanár képzését nemcsak egyszakos formában, hanem szakpárban is biztosítja angol nyelv és kultúra tanára, informatikatanár, kémiatanár, magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, dráma- és színházismeret-tanár, valamint természetismeret-környezettan tanár közismereti tanári szakokkal hirdetve.

A társadalomtudományi képzési területen működik a szociális munka (BA) alapszakos képzés, amely állami feladatot teljesít a diakóniai, a karitatív munka szakembereinek képzésével.

Szakirányú továbbképzéseket pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tanulmányterületen), tehetségfejlesztő szaktanácsadó, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, valamint iskolai szociális munka és alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szakokon szervezünk.

Utak és lehetőségek – fejlesztési irányok

A fent ismertetett adottságokra építve új bölcsészet- és gazdaságtudományi szakok indítását tervezzük olyan korszerű képzési tartalmakkal, amelyek nemcsak az Egyház oktatási, szociális és szolgáltató intézményrendszerében, hanem a tágabb munkaerőpiacon is tudnak hasznosulni. Olyan pedagógiai alapszakok elindítását tervezzük, amelyek akár önállóan, akár a hittanár-nevelőtanár szakkal párhuzamos képzésben is biztos pályaperspektívát kínálnak.

Az egyházi diplomácia, a kultúraközi mediáció és az egyházi idegenforgalmi, a pasztoráció területeken tervezett képzések korszerű tudást, hatékony kompetenciafejlődést és jó elhelyezkedési lehetőségeket ígérnek!

Figyeljék honlapunkat, közösségi profilunkat és a folyamatosan megújuló képzési kínálatunkat!

 

Fontos információk a rendkívüli nyelvvizsgamentesség szerinti oklevélkiadással és adategyeztetéssel kapcsolatban a már záróvizsgázott hallgatóknak

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. §-a az alábbiakat mondja ki: „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

A mentesség vonatkozik a régi főiskolai és egyetemi képzésekben, a felsőoktatási szakképzésben, az alap- és mesterképzésben, valamint az osztatlan képzésben végzettekre egyaránt. A mentesség akkor is érvényes, ha az adott képzésben több nyelvvizsga megléte, vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga megszerzése elvárt. 

Mivel az oklevél közokiratnak minősül, csak aktuális és közhiteles adatokkal állítható ki, amihez adategyeztetésre van szükség.

Ezért kérjük, hogy 2020. augusztus 31-ig az alábbi linken található adatgyűjtés engedélyezésére vonatkozó nyilatkozat elfogadásával, majd az adatlap kitöltésével adják meg jelenleg érvényes személyes adataikat. Ezen adatlap kitöltése és intézményünknek történő elküldése egyben az oklevél kiadására irányuló kérelem is.

Fontos, hogy azon hallgatónak, aki több képzésen tett sikeres záróvizsgát, minden képzésére vonatkozóan külön kérdőívet szükséges kitölteni, továbbítani részünkre.

ADATLAP ADATEGYEZTETÉSHEZ

Kérjük, hogy adategyeztetésre, kérvényezésre kizárólag ezt az adatlapot használják!
Ezzel tudnak tényleges segítséget adni nekünk az adatok aktualizálásához. 

 

Adataikat tehát ne küldjék el e-mailben (is), mivel így olyan nagyszámú megkeresést kapunk, amelynek feldolgozása, megválaszolása az oklevelek kiállításának folyamatát csak lassítja. Azokat, akiknek az adatlapon megadott adataival kapcsolatban további kérdéseink merülnének fel, elektronikus levélben fogjuk keresni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oklevelek kiállítása a jelenlegi jogrendben és veszélyhelyzetben előreláthatólag hosszabb időt fog igénybe venni, mivel nem áll rendelkezésünkre elegendő formanyomtatvány azok előállításához. A szükséges nyomtatványok megrendelése megtörtént, várjuk a visszaigazolást a kiszállítás pontos időpontjáról.

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy a sürgető e-maileket legyenek kedvesek mellőzni! 

Az oklevelek átvételének módjáról - a veszélyhelyzetre és a fentebb leírtakra is figyelemmel - később adunk tájékoztatást a honlapunkon.

 

Pályázat nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére 2020/21-es tanévre

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola pályázatot hirdet a 2020/21-es tanévre a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap a csatolmányban olvasható.

CsatolmányDátum
PDF icon részletes pályázati kiírás2020.06.25.
Fájl pályázati űrlap2020.06.25.

Felvételi hirdetmény

 

Étkezési rendelkezés

Jelenleg kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, kérjük  étkezőinket az alábbi szabályok betartására.

 2020.05.18.hétfőtől éttermünkben újra van lehetőség a helyben fogyasztásra, a megengedett 1,5 m távolságtartás betartásával. A védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.

Ebéd befizetésére minden héten csütörtökön van lehetőség 7-13 óráig.

Visszavonásig érvényes.

Rektori körlevél

A távoktatás fenntartásáról, a vizsgaidőszak és a záróvizsga-időszak meghosszabbításáról szóló rektori körlevél a csatolmányban olvasható.

 

CsatolmányDátum
PDF icon rektori körlevél - 2020.05.06.2020.05.06.

TDK-műhelyeket és hallgatókat támogató pályázati kiírások

Tisztelt TDT-elnökök, -titkárok és -felelősök!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Nemzeti Tehetség Program TDK-műhelyeket támogató pályázata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján.

Benyújtási határidő: 2020. június 26.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 110 millió Ft

Igényelhető támogatás:
"A" komponens: 500 000 Ft - 2 500 000 Ft
"B" komponens: 400 000 Ft - 1 000 000 Ft

 

Oklevelek kiadásával kapcsolatos tájékoztató

Az új koronavírus által okozott járvány az egész világot, így hazánkat is sújtja.

A Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar emberek egészségét és életét.

A magyar emberek egészségének és életének megóvása mellett a Kormány kiemelten fontosnak tartja a vírus által okozott gazdasági károk enyhítését, a munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a gazdaság beindítását, ezért Gazdaságvédelmi Akciótervet dolgozott ki.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A mentesség érvényes a régi főiskolai és egyetemi képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan képzésre is.
A mentesség akkor is érvényes, amennyiben az adott képzésen esetleg több nyelvvizsga megléte az előírás, vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga van előírva.

Egyes esetekben – különösen a régebben záróvizsgázottak esetében – szükség lehet az oklevél kiállításhoz adategyeztetésre, mivel az oklevél közokirat, ezért csak az aktuális adatokkal kerülhet kiállításra. Az adategyeztetésben kérjük szíves együttműködésüket!

Az Oktatási Hivatallal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen azon dolgozunk, hogy az oklevelek kiállítása minél gördülékenyebben megvalósuljon.

Kérdés esetén kérjük, forduljon kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: vhfrh@vhf.hu
E-mail: vhfto@vhf.hu

 

Étkeztetési rendelkezések

Jelenleg kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, kérjük étkezőinket az alábbi szabályok betartására:

  • ​Éttermünkben helyben fogyasztásra nincs lehetőség,csak elvitelre.
  • Ebéd befizetésére minden héten csütörtökön van lehetőség 7-13 óráig.

Ezen rendelkezés visszavonásig érvényes.

Oldalak

Subscribe to RSS - TO